PHỤ LIỆU MẾCH KEO

Bông mếch dán tự dính

70.000₫
80.000₫

Mếch cứng

40.000₫

Bông mếch dày

130.000₫

Keo ủi hai mặt

25.000₫
30.000₫
Lọc